Bedrijfsnaam: Tiny Treasures by Cynthia
Websites: www.tinytreasuresbycynthia.nl
Email: tinytreasuresbycynthia@gmail.com
KvK nummer: 90093038

Algemeen Tiny Treasures by Cynthia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Tiny treasures by Cynthia behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

ARTIKEL 1: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Tiny Treasures by Cynthia zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is. – U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, Tiny Treasures by Cynthia is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen. – Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. Tiny Treasures by Cynthia zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. De fotoreportage is pas compleet nadat Tiny Treasures by Cynthia deze selectie heeft gemaakt. Tiny Treasures by Cynthia is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Tiny Treasures by Cynthia niet geschikt zijn om te tonen.

ARTIKEL 2: PRODUCTEN & LEVERING
De bestanden worden via Pixieset geleverd om uit te kiezen. De uiteindelijke betanden worden via WeTransfer verstuurd. – Tiny Treasures by Cynthia levert geen RAW-bestanden. – De foto’s worden uiterlijk binnen 3 weken geleverd.

ARTIKEL 3: BETALING
De betaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de betaling niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard. – Eventuele reiskosten van Tiny Treasures by Cynthia zijn niet bij de prijs van een fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. – Tiny Treasures by Cynthia levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.

ARTIKEL 4: AUTEURSRECHT & PRIVACY
Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Tiny Treasures by Cynthia. Commercieel gebruik van foto’s graag in overleg met Tiny Treasures by Cynthia. – De foto’s mogen niet extra bewerkt worden. Mocht Tiny Treasures by Cynthia waarnemen dat dit wel gebeurt, dan wordt u hier op aangesproken. – Tiny Treasures by Cynthia zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

ARTIKEL 5: PORTRETRECHT
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Tiny Treasures by Cynthia toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden. Wil de klant een specifieke foto niet online terugzien kan dit overlegd worden. – Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6: AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlands wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Tiny Treasures by Cynthia. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact op met Tiny Treasures by Cynthia.
– Op geleverde foto’s rusten altijd auteursrechten van Tiny Treasures by Cynthia. U koopt digitale foto’s, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken, publiceren of delen met bedrijven, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Tiny Treasures by Cynthia.

Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Tiny Treasures by Cynthia, deze moet u op ieder verzoek van Tiny Treasures by Cynthia kunnen tonen. – Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. – Op alle foto’s van Tiny Treasures by Cynthia rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tiny Treasures by Cynthia. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor bedrijfsmatige publicatie tenzij overeengekomen.

Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeld te worden “Foto: Cynthia van Hulten, Tiny Treasures by Cynthia”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe. – Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Tiny Treasures by Cynthia. Bij inbreuk zal Tiny Treasures by Cynthia de kosten in rekening brengen die gehanteerd worden bij verkoop plus een schadevergoeding.

ARTIKEL 7: KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID
Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden verteld. – Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. – Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. – Tiny Treasures by Cynthia is niet aansprakelijk voor uzelf of u eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. – Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. – Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 8: ANNULERING OF ZIEKTE
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, sneeuw) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotograaf. Dit wordt uiterlijk een paar uur voor de geplande fotoshoot besloten. – In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor Tiny Treasures by Cynthia de opdracht zelf niet kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een vervangend afspraak volgen. Bij annulering vanuit de klant kunnen er kosten aan verbonden zijn. Dit betreft bij 1,5 week van tevoren afzeggen zijn er geen financiele gevolgen. Annuleert de klant 4 dagen van te voren is 25% van de desbetreffende shoot verplicht. 2 dagen van te voren is 50% en 1 dag van te voren of op de dag zelf is 100% vergoeding verplicht. 


ARTIKEL 9: WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Tiny Treasures by Cynthia houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. – Indien u een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan u dit bij Tiny Treasures by Cynthia aangeven.

Algemene voorwaarden

@tinytreasuresbycynthia

Volg me op Instagram

Menu